profil – Jana Jámborová

Janka Jámborová

Janka Jamborova
Janka Jamborova

Janka Jámborová absolvovala Konzervatórium v Bratislave v odbore hra na flaute v triede Mgr. Marty Braunsteinerovej v roku 2011 s udelením titulu Najlepší absolvent roka. Následne pokračovala v štúdiu na Akademii múzických umění v Prahe (prof. Radomír Pivoda), Vienna Konservatorium Budapest (prof. Gyula Csetényi) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (prof. Dagmar Zsapková ).

V roku 2013 jej bolo udelené štipendium, vďaka ktorému študovala na Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland v Eisenstadte u Gisely Mashayekhi-Beer, ao. Univ. Prof. Magisterské štúdium ukončila pod vedením Mgr. art. Ivici Gabrišovej ArtD. na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

V tomto roku absolvovala doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Václava Kunta.
Venovala sa tiež aj interpretácii starej hudby na dobových nástrojoch. Hru na traverse študovala
pod vedením Mag. rer. soc. oec. Marcela Lechtová a Mgr. art. Martiny Mestickej na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.
Od začiatku štúdia sa pravidelne zúčastňuje na majstrovských kurzoch pod vedením významných umelcov napr. János Bálint, Yossi Arnheim, Kaspar Zehnder, Hansgeorg Schmeiser, Erwin Klambauer, Michael Martin Kofler, Philippe Bernold, Martin Belič, Václav Kunt, Jan Ostrý a iní.
Úspešne participovala na domácich aj zahraničných súťažiach, napr. zo Súťaže slovenských konzervatórií v Košiciach z roku 2010 si odniesla 2. miesto, o rok neskôr vyhrala 1. miesto na medzinárodnej súťaži Flautiada v Bratislave a v roku 2012 postúpila do finále medzinárodnej súťaže Petara Konjovica v Belehrade.

Ako sólistka spolupracovala s orchestrami ako sú napr. Komorný orchester Konzervatória a Capella Istropolitana, účinkovala na rôznych hudobných festivaloch v sólovej, komornej a orchestrálnej hre.
Svoje pedagogické skúsenosti začala rozvíjať na SÚZUŠ Tralaškola v Nitre v rokoch 2012 – 2014. Od roku 2015 začala vyučovať hlavný predmet hra na flaute na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach.
Orchestrálnu prax získavala počas štúdií v školských symfonických orchestroch, v sezóne 2010/2011 pôsobila v orchestri Cabaret Calambour v Prahe. Od januára 2014 pôsobí ako prvá flautistka v Štátnej filharmónii Košice, príležitostne spolupracuje s orchestrom opery ŠD v Košiciach.
Od svojho príchodu do Košíc pravidelne organizuje a vedie flautové kurzy a metodické dni na východnom Slovensku, ktoré sú venované učiteľom a žiakom ZUŠ a konzervatórií a tešia sa veľkej obľube. Janku Jámborovú pravidelne pozývajú ako predsedníčku a členku porôt do regionálnych a celoštátnych hudobných súťaží.